INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA, JANAF, d.d.

Jadranski naftovod, dioničko društvo (u daljnjem tekstu: JANAF, d.d.; Društvo) sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, OIB: 89018712265, kao Voditelj obrade poštuje privatnost svake osobe čije osobne podatke obrađuje. Svi osobni podaci se prikupljaju, obrađuju i štite u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu: GDPR; Uredba) te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18) i ostalim propisima koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj, o čemu Društvo vodi ažurnu evidenciju aktivnosti obrade.


OSNOVNI POJMOVI

 • „Osobni podatak” označava svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi;
 • „Ispitanik“ je pojedinac čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, odnosno osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;
 • “Obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
 • „Voditelj obrade” je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka. Ukoliko dva ili više voditelja obrade zajednički odrede svrhu i sredstva obrade, oni su zajednički voditelji obrade;
 • „Izvršitelj obrade” je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;
 • „Privola” ispitanika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;
 • „Posebne kategorije osobnih podataka” su podaci koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili filozofska uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život i osobni podaci o kaznenom i prekršajnom postupku.


NAČELA OBRADE

JANAF, d.d. kao Voditelj obrade osobne podatke obrađuje samo u skladu sa sljedećim načelima, a isti se ne smiju obrađivati u svrhe različite od onih radi kojih su prvotno prikupljeni, osim u slučaju postojanja odgovarajuće pravne osnove za takvu obradu.

Osobni podaci koje JANAF, d.d. kao Voditelj obrade obrađuje su:

 • zakonito, pošteno i transparentno obrađivani;
 • prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama;
 • primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;
 • točni i prema potrebi ažurirani;
 • čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju;
 • obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih kadrovskih, tehničkih i organizacijskih mjera.


SVRHA OBRADE

JANAF, d.d. kao Voditelj obrade osobne podatke obrađuje kada je obrada:

 • nužna za izvršavanje ugovora s ispitanikom ili u slučaju predugovornih radnji na njegov zahtjev;
 • nužna za postupanje u skladu s pravnom obvezom voditelja obrade;
 • nužna za zaštitu ključnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe;
 • nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili za izvršavanje službene ovlasti povjerene voditelju obrade;
 • nužna za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade ili treće strane, pod uvjetom da interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu nemaju prednost, uzimajući u obzir razumna očekivanja ispitanika koji se temelje na njihovu odnosu;
 • temeljena na privoli koju je ispitanik dao za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više svrha.

Obrada osobnih podataka putem videonadzora dopuštena je samo u svrhu zaštite sigurnosti radnika Društva i trećih osoba prisutnih na svim lokacijama i organizacijskim jedinicama Društva te radi sprečavanja protupravnih radnji usmjerenih prema imovini radnika i Društva, uzimajući u obzir da ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora.

Obrada posebnih kategorija osobnih podataka dopuštena je ako je to propisano zakonom ili uz prethodnu privolu ispitanika.


INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA U SELEKCIJSKOM POSTUPKU

Zaštita osobnih podataka važan je segment u upravljanju ljudskim potencijalima u JANAF-u, d.d. Obrada osobnih podataka u ovom procesu nužna je kako bi JANAF, d.d. kao Voditelj obrade mogao utvrditi ispunjavaju li kandidati propisane uvjete radnog mjesta na koje su se prijavili, a dužnost kandidata je pružiti točne i istinite podatke.

Rezultati selekcijskog postupka smatraju se poslovnom tajnom i koriste se isključivo u svrhu selekcijske procjene odnosno donošenja odluke o zapošljavanju. Uvid u rezultate testiranja imaju ovlaštene osobe Društva te pružatelji usluge psihologijskog testiranja, koje JANAF, d.d. angažira kao izvršitelja obrade.

U selekcijskom procesu od kandidata prikupljamo sljedeće osobne podatke:

 • Osnovne identifikacijske podatke (npr. ime, prezime, prebivalište/boravište, OIB, datum i mjesto rođenja);
 • Kontaktne podatke (npr. broj mobitela, telefona, adresa elektroničke pošte, kućna adresa);
 • Podatke o obrazovanju i stručnom osposobljavanju (npr. stručna sprema, završena škola/fakultet, certifikati);
 • Podatke o radnom iskustvu i stažu (npr. prijašnji poslodavci, prijašnja radna mjesta, godine radnog staža);
 • Podatke o statusu kandidata sukladno posebnim propisima (npr. status hrvatskog branitelja, status nezaposlene osobe, podatak o invalidnosti);
 • Ostale osobne podatke koje kandidati navedu u životopisu i molbi, čija je pravna osnova za obradu istih njihovo očito objavljivanje tih podataka.

Prikupljeni osobni podaci neće biti učinjeni dostupnima neovlaštenim trećim osobama te će biti pohranjeni na propisanim mjestima uz primjenu odgovarajućih tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera zaštite, onoliko dugo koliko je potrebno radi ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i radi poštivanja propisanih rokova arhiviranja, nakon čega će biti trajno uništeni, osim ukoliko ne postoji druga pravna osnova za obradom istih.

U slučaju zapošljavanja svi relevantni osobni podaci prikupljeni tijekom selekcijskog postupka postat će dio evidencije o radnicima i čuvat će se trajno, sukladno posebnim propisima. U suprotnom, osobni podaci kandidata čuvaju se do okončanja selekcijskog postupka i nakon toga se brišu iz evidencije. Ukoliko kandidati žele da JANAF, d.d. pohrani njihove osobne podatke u svojstvu potencijalnog kandidata za neko drugo radno mjesto, Društvo će od kandidata zatražiti privolu. U tom slučaju podaci će se čuvati 3 godine ili do povlačenja privole.

U selekcijskom postupku JANAF, d.d. koristi TalentLyft, aplikaciju u vlasništvu društva AdoptoTech d.o.o. (u daljnjem tekstu: TalentLyft).  TalentLyft, u svojstvu Izvršitelja obrade, obrađuje osobne podatke na zahtjev i na osnovu uputa JANAF-a, d.d.

JANAF, d.d. i TalentLyft potpisali su Sporazum o obradi osobnih podataka kako bi osigurali i zaštitili prava ispitanika na privatnost podataka. Podaci su pohranjeni na području Europske unije, a pristup istima osiguran je najvišim tehničkim standardima i praksama.


VRIJEME POHRANE OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci bit će pohranjeni za vrijeme trajanja poslovne aktivnosti odnosno ugovornog odnosa s JANAF-om, d.d. odnosno za vrijeme dok postoji privola za obradu osobnih podataka te za vrijeme za koje je Društvo zakonski obvezno čuvati određene podatke, uz primjenu odgovarajućih kadrovskih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti.


PRISTUP TREĆIH OSOBA

Osobni podaci mogu se ustupiti trećim osobama temeljem:

 • privole;
 • izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka,
 • odredbi zakona i podzakonskih akata;
 • legitimnog interesa Društva.


KOLAČIĆI

'Kolačići (Cookies)' su male količine informacija koje naš web poslužitelj smješta na web preglednik vašeg računala i koje se spremaju na vaše računalo. Bilo koje spominjanje 'kolačića' u ovoj obavijesti uključuje i druge vrste automatskog pristupanja ili pohrane informacija na vašem uređaju.

Kada ste pristupili web stranici, dobili ste poruku kojom ste obaviješteni o korištenju kolačića na ovoj stranici. Kako bismo vam dostavili tu poruku morali smo koristiti kolačiće. U slučaju da odlučite koristiti ovu stranicu, daljnji kolačići će se pohranjivati na vaš uređaj, na niže opisani način. Nastavkom korištenja ove stranice, a nakon što vam je uručena obavijest, pristajete na korištenje kolačića na način na koji je to opisano u ovoj Obavijesti.

U ostalim slučajevima ne koristimo kolačiće na ovoj stranici. Međutim, u slučaju da na našim stranicama postoji sadržaj koji pružaju drugi pružatelji usluga, ti drugi pružatelji usluga mogu postaviti kolačiće na vašem računalu ili mobilnom uređaju.

Drugim pružateljima uslugama dopušteno je sljedeće:

Kolačići / tehnologija

Google Analytics

Svrha

Ovi kolačići koriste se radi prikupljanja informacija o tome kako vi i drugi posjetitelji koristite našu stranicu, i koji se koriste kako bismo poboljšali našu uslugu. Kolačići prikupljaju informacije u anonimnom obliku, uključujući i broj posjetitelja, lokaciju posjetitelja i stranice koje su posjetili.


Kako isključiti / uključiti ovaj kolačić

Radi isključivanja praćenja koje omogućuje alat Google Analytics, na svim web stranicama, posjetite:Google Analytics Opt-out Browser Add-on


Naziv

Istek


_ga

Trajni kolačić: 2 godine od postavljanja / ažuriranja


_gat

Trajni kolačić: 10 minuta od postavljanja / ažuriranja


_utma

Trajni kolačić: 2 godine od postavljanja / ažuriranja


_utmb

Trajni kolačić: 30 minuta od postavljanja / ažuriranja


_utmc

Privremeni kolačić: kraj razdoblja razmjene podataka


_utmz

Trajni kolačić: 6 mjeseci od postavljanja / ažuriranja


Za više informacija o kolačićima, uključujući i kako podesiti vaš internetski preglednik da ne prikuplja kolačiće posjetite: www.allaboutcookies.org.


GOOGLE ANALYTICS

Ova stranica koristi Google Analytics, a analitički servis društva Google Inc. ("Google"). Google Analytics koristi tkz. kolačiće, tekstualne datoteke koje se spremaju na računalima korisnika i koji omogućuju analizu načina korištenja. Informacije koje se generiraju o korištenju ove stranice se uobičajeno prenose na server Googlea u Sjedinjenim Američkim Državama gdje se ti podaci čuvaju. IP anonimizacija je aktivirana na ovoj stranici, tako da su IP adrese korisnika Googlea skraćene unaprijed kad je riječ o državljanima Država članica Europske unije ili država članica Europskog gospodarskog prostora. Samo u iznimnim slučajevima se cijela IP adresa šalje na Googleov server u SAD-u gdje se skraćuje. U ime operatera ove stranice, Google će koristiti podatke radi utvrđivanja korištenja ove stranice, sastaviti izvještaj o aktivnostima za druge svrhe povezane s korištenjem ove stranice te korištenjem Interneta, a radi pružanja usluga operateru web stranice.

IP adresa koju je vaš internetski preglednik prikupio kao dio Google Analytics usluge neće biti spojena s drugim podacima Googlea. Podaci koje JANAF prikuplja putem alata Google Analytics su: broj posjetitelja, URLovi preko kojih su posjetitelji pristupili i pouzdane stranice.

Možete spriječiti prikupljanje podataka koje generiraju ovi kolačići aktiviranjem tkz. "opt-out cookie" postavke na vašem računalu – ovdje možete saznati više informacija o tome kako to učiniti. Saznajte više o politici zaštite osobnih podataka Google Analyticsa ovdje


PRAVA ISPITANIKA

Ispitanik čiji se osobni podaci obrađuju ima sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka sljedeća prava:

 • pravo na informacije neophodne za osiguravanje poštene i transparentne obrade;
 • pravo na pristup osobnim podacima;
 • pravo na ispravak osobnih podataka;
 • pravo na brisanje osobnih podataka;
 • pravo na ograničenje obrade;
 • pravo na prenosivost osobnih podataka;
 • pravo podnošenja prigovora Društvu na obradu osobnih podataka;
 • pravo podnošenja prigovora nadležnom nadzornom tijelu.

Društvo poduzima odgovarajuće mjere kako bi se ispitaniku pružile sve informacije u vezi s obradom njegovih osobnih podataka u sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, uz uporabu jasnog i jednostavnog jezika.

Informacije ispitaniku pružaju se u pisanom obliku ili drugim sredstvima, ako je prikladno elektroničkim putem. Ako to zatraži ispitanik, informacije se mogu pružiti usmenim putem, pod uvjetom da je drugim sredstvima utvrđen identitet ispitanika i osiguran dokaz da je pružena informacija.

U svakom trenutku od JANAF-a, d.d. kao Voditelja obrade ispitanik može zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka, ima pravo ulaganja prigovora na obradu, kao i pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka i pravo na prenosivost podataka.

Svoju suglasnost ispitanik može povući u svako doba pisanom obavijesti upućenoj na adresu: JANAF, d.d., Miramarska cesta 24, Zagreb, s naznakom „Zaštita osobnih podataka“, elektroničkom poštom na adresu: osobni.podaci[at]janaf.hr ili telefonom: 01/3039999, što neće utjecati na zakonitost obrade do dana povlačenja.

Društvo će ispitaniku omogućiti ostvarivanje prava u najkraćem mogućem roku po zaprimanju zahtjeva ispitanika.

JANAF, d.d. zadržava sva autorska prava na korištenje fotografija, tekstova i ostalih objavljenih materijala objavljenih na mrežnim stranicama Društva. Fotografije, tekstovi i ostali materijali ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati niti na bilo koji drugi način upotrebljavati bez izričite suglasnosti JANAF-a, d.d.