Javni poziv za iskazivanje interesa dostavom pisma namjere za razvoj i prodaju projekata obnovljivih izvora energije

Jadranski naftovod d.d. (JANAF) donio je Strategiju razvoja i tranzicije u razdoblju od 2022. do 2030. s vizijom do 2050. (nastavno: Strategija), kojom je utvrđeno kako će se u sljedećem razdoblju transformirati iz naftne transportno-skladišne kompanije u održivu energetsku kompaniju koja će postati značajan čimbenik na hrvatskom i europskom tržištu proizvodnje zelene energije iz obnovljivih izvora energije (OIE). Strategija predviđa razvoj i izgradnju projekata obnovljivih izvora energije (OIE) u Republici Hrvatskoj te integracije već gotovih ili u visokom stupnju razvoja OIE projekata u svoj portfelj.

Uvažavajući zacrtane ciljeve strategije, JANAF traži zainteresirane Partnere za razvoj i prodaju projekata obnovljivih izvora energije na području Republike Hrvatske:

  1. 1. Jedinice lokalne samouprave (gradove i općine) zainteresirane za izgradnju sunčanih elektrana čiji će se doprinos u razvoju i izgradnji Projekta očitovati kroz zajedničku pripremu prostorno-planske dokumentacije potrebne plohe za projekte sunčanih elektrana, površine veće od 100.000 m2.

Prednost u odabiru imat će lokacije s većim brojem sunčanih sati i boljim mikrolokacijskim uvjetima. Modeli i načini suradnje, kao i poželjni uvjeti odabira plohe za izgradnju sunčane elektrane, naknadno će biti definirani sporazumima o suradnji s jedinicama lokalne samouprave.

  1. 2. Pravne ili fizičke osobe zainteresirane za:
  2. Prodaju projekata neintegriranih (samostojećih) sunčanih elektrana u razvoju, snage uključivo i veće od 5 MW. Prednost u odabiru imat će lokacije s većim brojem sunčanih sati, boljim mikrolokacijskim uvjetima i prostorno-planskom dokumentacijom spremnom za razvoj projekta. U razmatranje će se uzeti Partneri koji imaju minimalno ishođenu lokacijsku dozvolu.
  3. Projekte neintegriranih (samostojećih) sunčanih elektrana u pogonu, snage uključivo i veće od 3 MW, a prednost pri odabiru imat će lokacije s većim brojem sunčanih sati.
  4. Prodaju projekata vjetroelektrana u razvoju. Prednost pri odabiru imat će Partneri koji imaju ishođenu pravovaljanu građevinsku dozvolu i lokacije s više od 2.500 sati rada godišnje. U razmatranje će se uzeti Partneri koji imaju minimalno ishođenu lokacijsku dozvolu.
  5. Prodaju projekata vjetroelektrana u pogonu. Prednost pri odabiru imat će lokacije s više od 2.500 sati rada godišnje.

Pozivaju se svi zainteresirani Partneri da iskažu svoj interes i na e-mail adresu oie-projekti@janaf.hr pošalju svoje Pismo namjere sa sljedećim podacima:

  • Jedinice lokalne samouprave trebaju dostaviti pismo potpisano od strane gradonačelnika ili načelnika s kartografskim prikazom i podacima (katastarska općina, katastarska čestica, površina plohe, očekivano vrijeme izmjene prostorno-planske dokumentacije) predložene lokacije za izgradnju sunčane elektrane.
  • Pravne ili fizičke osobe trebaju dostaviti sljedeće podatke - naziv i nositelj projekta, snaga elektrane, analiza isplativosti za projekte u razvoju, podaci o godišnjoj proizvodnji za projekte u pogonu, lokacija elektrane (kartografski prikaz i broj katastarske čestice), status za projekte u razvoju (navod o posjedovanju građevinske/lokacijske dozvole, navod o statusu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i navod o statusu priključka na elektroenergetsku mrežu) i navod o očekivanoj otkupnoj cijeni projekta.

Pismo namjere mora biti napisano na poslovnom memorandumu s navedenim kontaktnim podacima (adresa, e-mail, broj telefona) odgovorne osobe zainteresiranog Partnera.

JANAF će iskaze interesa zainteresiranih Partnera primati trajno, odnosno do opoziva.

Nakon primitka Pisma namjere s osnovnim podacima i obavljene preliminarne evaluacije projekata, JANAF će odabranim partnerima uputiti zahtjev za slanjem detaljnijih informacija.