Održana Redovna Glavna skupština JANAF-a d.d.

19.07.2021. 14:37

Zagreb – Redovna Glavna skupština JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva (dalje u tekstu: Skupština) održana je u ponedjeljak, 19. srpnja 2021. godine, kojoj su nazočili dioničari koji zajednički raspolažu s 910.002 dionica na koje otpada 90,31 % temeljnog kapitala Društva. 

O svim prijedlozima Odluka odlučivalo je 100% prisutnih dioničara te su jednoglasno usvojili sve prijedloge Odluka, koji su bili objavljeni u Pozivu za Skupštinu.

Pod točkom 4. Dnevnog reda, Glavna skupština donijela je odluku da se dio dobiti Društva za 2020. godinu u ukupnom iznosu 82.114.050,42 kune isplati dioničarima. Dividenda iznosi 81,49 kuna po dionici, a pravo na dividendu stječu dioničari koji su na kraju trgovinskog dana 22. srpnja 2021. upisani u registar SKDD-a. Dividenda će biti isplaćena 27. srpnja 2021.

Pod točkom 8. Dnevnog reda Glavna skupština donijela je odluku o opozivu člana Nadzornog odbora, dr.sc. Žarka Stilina, a pod točkom 9. je za članove Nadzornog odbora Društva na razdoblje od 6 mjeseci izabrala Anju Bagarić, Marija Rođaka i Josipa Spajića. Nadzorni odbor Društva sada ima 6 članova, a za predsjednika Nadzornog odbora izabrana je Nina Ban Glasnović.

Podsjećamo, Društvo je u srijedu, 14. srpnja 2021. zaprimilo odluku dioničara CERP, koji je, koristeći se pravom iz članka 28. Statuta Društva direktno imenovao dva člana u Nadzorni odbor i to Ninu Ban Glasnović (ponovni mandat) i Jadranku Čengiju Šarić, na razdoblje od četiri godine, s time da mandat gđi Čengiji Šarić počinje teći 26. srpnja 2021. godine, odnosno po isteku mandata gđe Biljane Bukić.