Održana Glavna skupština i NO JANAF-a

30.08.2013. 16:57

Zagreb – Redovna Glavna skupština JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva (dalje u tekstu: Skupština) održana je danas, 30. kolovoza 2013. godine, a kojoj su nazočili dioničari koji zajednički raspolažu s 968.652 dionica na koje otpada 96,1290% temeljnog kapitala Društva.

O prijedlozima Odluka odlučivali su svi nazočni dioničari. Isti su sa 100% valjano danih glasova usvojili objavljene prijedloge Odluka, odnosno Odluke su donesene s 968.652 glasa u obliku u kojem su objavljene u Pozivu za Skupštinu, izuzev prijedloga Odluke objavljenog pod točkom 5. Dnevnog reda koji je usvojen s 849.797 glasova odnosno s 87,7299% (dioničar INA d.d. je glasao protiv) te prijedloga Odluke objavljenog pod točkom 12. Dnevnog reda koji je usvojen s 968.402 glasa odnosno 99,9742% (dioničar PBZ d.d. je glasao protiv prijedloga).

Nakon sjednice Glavne skupštine održana je sjednica Nadzornog odbora Društva na kojoj su članovi Nadzornog odbora za predsjednicu izabrali Mariju Bilman, a za njezinog zamjenika Stjepana Čuraja.