Imenovan novi član NO-a JANAF-a

04.11.2011. 10:57

Zagreb – Društvo JANAF d.d. zaprimilo je odluku dioničara HANDA-e, kojom je HANDA, koristeći se pravom iz članka 28. Statuta Društva, dana 26. 10. 2011. imenovala Barbaru Šimić, dipl. oec, članom NO Društva na mandatno razdoblje od četiri godine. Sukladno Statutu Društva, dioničar HANDA ima pravo izravnog imenovanja 2 člana Nadzornog odbora.