Održavanje sustava tehničke zaštite, sustava vatrodojave i gašenja požara te integriranih programskih rješenja na objektima JANAF-a d.d. tijekom 12 mjeseci

02.01.2019. 09:10

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE

Na temelju članka 18. stavak 2. Pravilnika o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova uJadranskom naftovodu, dioničko društvo, Jadranski naftovod, dioničko društvo, objavljuje

Javno nadmetanje br. 761/18

 1. Naručitelj: Jadranski naftovod, dioničko društvo, 10 000 Zagreb, Miramarska cesta 24, broj telefona: +385 (01) 30 39 394, broj telefaxa: +385 (01) 30 10 847, e-mail: nabava@janaf.hr.
 2. Predmet nadmetanja: održavanje sustava tehničke zaštite, sustava vatrodojave i gašenja požara te integriranih programskih rješenja na objektima JANAF-a d.d. tijekom 12 mjeseci.
 3. Ponuda treba biti izrađena prema Dokumentaciji za nadmetanje.
 4. Dokumentaciju za nadmetanje u elektronskom obliku na CD-u, ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 10 do 12 sati na adresi Jadranski naftovod, dioničko društvo, Sektor komercijalnih poslova, Služba nabave, (g. Davor Lerman), 10000 Zagreb, Miramarska cesta 24, uz predočenje potvrde o uplati nepovratne pristojbe u iznosu od 500,00 kn na račun Jadranskog naftovoda, dioničko društvo, br. HR9723600001101377267 kod Zagrebačke banke d.d. s naznakom „Dokumentacija za javno nadmetanje br. 761/18“.
  Prilikom preuzimanje Dokumentacije za nadmetanje odgovorna osoba ponuditelja dužna je potpisati Izjavu o tajnosti podataka te istu ovjeriti pečatom. Na traženje ponuditelja Naručitelj će Dokumentaciju za nadmetanje, odmah po primitku zahtjeva, dokaza o uplati nepovratne pristojbe iz ove točke i potpisane Izjave o tajnosti podataka, otpremiti poštom ponuditelju na rizik i odgovornost ponuditelja.
 5. Rok za dostavu ponuda: 22.01.2019. do 10,00 sati.
 6. Uvid u raspoloživu tehničku dokumentaciju Ponuditelji mogu obaviti dana 10.01.2019. godine, od 8:30 -12 sati na adresi Naručitelja Miramarska cesta 24, Zagreb.
 7. Adresa na koju se šalju ponude: Jadranski naftovod, dioničko društvo, Miramarska cesta 24, 10000 Zagreb. Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici. Omotnica treba sadržavati adresu Naručitelja, adresu ponuditelja i naznaku „Ponuda za javno nadmetanje br. 761/18, održavanje sustava tehničke zaštite, sustava vatrodojave i gašenja požara te integriranih programskih rješenja na objektima JANAF-a - NE OTVARATI !“
 8. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 22.01.2019. u 10,00 sati u prostorijama Jadranskog naftovoda, dioničko društvo, Miramarska cesta 24, 10000 Zagreb.
 9. Ponude koje ne pristignu do navedenog roka neće se otvoriti i vratit će se ponuditeljima u neotvorenim omotnicama.
 10. Na temelju kriterija utvrđenih Dokumentacijom za nadmetanje, Naručitelj će odabrati najpovoljniju ponudu. Naručitelj zadržava pravo odbiti sve ponude odnosno poništiti javno nadmetanje bez obveze nadoknade ponuditeljima bilo kakvih troškova ili štete.