Ekspert za sigurnost (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 22.05.2018. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Ekspert za sigurnost (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Minimalni uvjeti:
VSS/300 ECTS; fakultet društvenog ili tehničkog usmjerenja;
Znanje engleskog jezika struke;
Rad sa MS programskim paketima;
Vozačka dozvola B kategorije;
8 godina radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:
Nadzire provođenje preventivnih mjera u sustavu JANAF-a;
Predlaže izrade dokumenata za sigurnost sustava JANAF-a;
Surađuje sa organizacijskim jedinicama Društva, stručnim institucijama, trgovačkim društvima, agencijama i nadležnim tijelima radi osiguravanja ispravnog funkcioniranja sustava JANAF-a;
Sudjeluje u izradi i realizaciji pravilnika, programa i internih akata u području sigurnosti;
Sudjeluje u provođenju internog audita prema normi ISO 14001;
Sudjeluje u izradi specifikacija za nadmetanje i u radu projektnih timova;
Prati razvoj područja i predlaže usvajanje novih potrebnih procedura; predlaže i razrađuje implementaciju novih internih procedura vezanih uz područje sigurnosti.

Obavezne kompetencije:
Stručna i integrirana znanja iz područja sigurnosti i poznavanje srodnih područja;
Znanje o poslovnom planiranju i upravljanju informacijama;
Poznavanje zahtjeva normi ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i OHSAS 18001;
Vještine pregovaranja i kriznog komuniciranja;
Sposobnost utjecanja na druge;
Mentorske sposobnosti i vještine treniranja;
Upravljanje znanjem i informacijama;
Prezentacijske vještine i sposobnost rješavanja problema;
Monitoring;
Povjerljivost, samostalnost, inicijativnost.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom fakultetske diplome, preslikom važeće vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanom za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 29.05.2018. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: ”natječaj – Ekspert za sigurnost”.
Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.
 Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa