Manipulant (M/Ž), 2 izvršitelja s mjestom rada na lokaciji Terminal Omišalj

Oglas više nije dostupan


Jadranski naftovod, dioničko društvo, 20.12.2018. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:
Manipulant (M/Ž), 2 izvršitelja s mjestom rada na lokaciji Terminal Omišalj


Minimalni uvjeti:
• SSS; škola tehničkog usmjerenja; područje: elektrotehnika, strojarstvo, naftno rudarstvo, kemijsko-tehnološko;
• Vozačka dozvola B kategorije;
• 6 mjeseci radnog iskustva na sličnim poslovima ili iz područja struke.

Poslovne aktivnosti u bitnom:
• Rukuje istakačkim rukama i instalacijama i nadgleda rad uređaja kod prihvata tankera;
• Rukuje dizalicom i pristupnim mostom na privezu;
• Kontrolira ispravnost i funkcionalnost spremnika za naftu i derivate;
• Redovno kontrolira rad i stanje postrojenja i instalacija pumpaone morske vode;
• Kontrolira rad i sudjeluje pri pokretanju kompresorske stanice i postrojenja zračne zavjese;
• Kontrolira zauljenu kanalizaciju i uređaje za pročišćavanje;
• Održava čistoću prijemno-otpremnih instalacija i tehničkih sredstava rada;
• Postavlja i sprema plivajuću zavjesu kod boravka tankera u luci kod iznenadnih zagađenja;
• Pokreće dizelski agregat za protupožarnu zaštitu;
• Sudjeluje u aktivnostima redovnog održavanja.

Obavezne kompetencije:
• Znanja iz područja struke;
• Sposobnost rješavanja tehničkih problema;
• Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
• Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
• Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
• Temeljitost, emocionalna stabilnost;
• Motoričke sposobnosti.

Napomena: Manipulant je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.


Izvršitelji se zapošljavaju na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.
Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe, preslikom važeće vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanom za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 27.12.2018. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: ”natječaj – manipulant”.


Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.
Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.


Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.


Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.
Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.
O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.


Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.


Služba ljudskih resursa