Ekspert za sigurnost (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 13.05.2022. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Ekspert za sigurnost (M/Ž), 1 izvršitelj

s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Minimalni uvjeti:

 • VSS / 300 ECTS; fakultet društvenog ili tehničkog usmjerenja;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • Rad s Microsoft programskim paketima;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 8 godina radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti:

 • Nadzire provođenje preventivnih mjera u sustavu JANAF-a;
 • Predlaže izrade dokumenata za sigurnost sustava JANAF-a;
 • Surađuje s organizacijskim jedinicama Društva, stručnim institucijama, trgovačkim društvima, agencijama i nadležnim tijelima radi osiguravanja ispravnog funkcioniranja sustava JANAF-a;
 • Sudjeluje u izradi i realizaciji pravilnika, programa i internih akata u području sigurnosti te u izradi godišnjeg plana; daje mišljenja i prijedloge za promjene;
 • Sudjeluje u provođenju internog audita prema normi ISO 14001;
 • Sudjeluje u izradi specifikacija za nadmetanje i u radu projektnih timova;
 • Prati razvoj područja i predlaže usvajanje novih potrebnih procedura; predlaže i razrađuje implementaciju novih internih procedura vezanih uz područje sigurnosti;
 • Radi ostale poslove prema nalogu nadređenog.

Obavezne kompetencije:

 • Znanje iz područja struke (u redovnim uvjetima rada sustava i iznenadnim događajima);
 • Stručna i integrirana znanja iz područja sigurnosti i poznavanje srodnih područja;
 • Posjedovanje stručnih znanja za izradu internih pravilnika i akata;
 • Znanje o poslovnom planiranju i upravljanju informacijama;
 • Poznavanje propisa iz područja zaštite podataka;
 • Znanje engleskog jezika B1 razine jezične mape EU;
 • Informatička pismenost;
 • Vještine pregovaranja i kriznog komuniciranja;
 • Sposobnost utjecanja na druge;
 • Mentorske sposobnosti i vještine treniranja;
 • Upravljanje znanjem i informacijama;
 • Prezentacijske vještine i sposobnost rješavanja problema;
 • Monitoring;
 • Povjerljivost, samostalnost, inicijativnost.

Izvršitelj se zapošljava na neodređeno vrijeme, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom i životopisom na hrvatskom jeziku, preslikom diplome o završenom obrazovanju, preslikom važeće vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca (klikom na gumb "Prijavi se"), zaključno s 23.05.2022. godine.  

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19)  ili u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj: 84/21), ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu, ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa