Dispečer glavnog kontrolnog centra (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Terminal Sisak

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 14.02.2022. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Dispečer glavnog kontrolnog centra  (M/Ž), 1 izvršitelj

s mjestom rada na lokaciji Terminal Sisak

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za strojara crpne stanice;
 • Rad s Microsoft programskim paketima;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 4 godine radnog iskustva na poslovima cjevovodnog transporta i skladištenja.

Poslovne aktivnosti:

 • Koordinira i usklađuje aktivnosti provođenja programa transportnih i skladišnih operacija, prati stanje svih dijelova sustava, uspoređuje parametre transporta s predviđenim vrijednostima i izvještava o ispravnosti opreme u procesu rada;
 • Prati stanja tehnoloških parametara naftovodnog sustava i tehnoloških mogućnosti za prihvat domaćih i stranih korisnika za prihvat;
 • Evidentira položaj svih šarža u naftovodnom sustavu;
 • Bilancira rezultate transportnih operacija i radi procjene vremena transportnih operacija;
 • Na temelju evidentiranih tehnoloških parametara sa svih lokacija donosi odluke o tehnološkim postupcima u izvanrednim situacijama i obavještava dežurnog inženjera u Zagrebu (pokreće mobilizacijski plan);
 • Kontrolira i potpisuje dnevni izvještaj transporta i sastavlja izvješća na zahtjev nadređenih;
 • U slučaju intervencije ZOP po nalogu smjenskog poslovođe operatera pokreće pumpe vode u vatrogasnoj pumpaoni;
 • Radi ostale poslove po nalogu nadređenog.

Obavezne kompetencije

 • Znanja iz područja struke;
 • Informatička pismenost;
 • Znanje engleskog jezika B1 razine jezične mape EU;
 • Kvantitativno i analitičko rasuđivanje;
 • Upravljanje rizicima u operativnom smislu;
 • Organizacijske vještine i vještine vođenja tima;
 • Sposobnost brzog reagiranja i  rješavanja problema;
 • Multitasking i sposobnost postavljanja prioriteta;
 • Interpretiranje podataka;
 • Vještine rukovanja instrumentima i tehnologijom;
 • Emocionalna stabilnost; samostalnost; otpornost na stres; pouzdanost; organiziranost.

Napomena: Dispečer glavnog kontrolnog centra je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom i životopisom na hrvatskom jeziku, preslikom svjedodžbe o završenom obrazovanju, preslikom uvjerenja o položenom stručnom ispitu za strojara crpne stanice, preslikom vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca (klikom na gumb "Prijavi se"), zaključno s 21.02.2022. godine. 

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Više o obradi osobnih podataka u selekcijskom postupku možete pročitati ovdje:

https://janaf.hr/karijere/zastita-osobnih-podataka

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa