Administrativni referent (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Terminal Virje

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 10.01.2022. godine objavljuje natječaj za radno mjesto: 

Administrativni referent (M/Ž), 1 izvršitelj

s mjestom rada na lokaciji Terminal Virje

 Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola društvenog ili tehničkog usmjerenja;
 • Rad s Microsoft programskim paketima;
 • 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti:

 • Prati i koordinira planirane aktivnosti upravitelja Terminala;
 • Zaprima, obrađuje i distribuira internu i eksternu dokumentaciju, ulaznu/izlaznu i internu poštu;
 • Organizira službena putovanja radnika na Terminalu;
 • Evidentira radno vrijeme u programu za upravljanje ljudskim resursima (HRIS);
 • Provodi i prati postupak nabave i izrađuje dokumentaciju koja prati postupak nabave roba, usluga i radova malih vrijednosti;
 • Vodi evidenciju postupaka nabave, kontrolira i ovjerava račune po realiziranim ugovorima i narudžbama te izrađuje dispozicije za godišnje ugovore i narudžbe;
 • Šifrira materijal po narudžbama i ugovorima;
 • Obrađuje skladišnu dokumentaciju i utvrđuje razlike u količini i kvaliteti primljene robe;
 • Obavlja poslove pripreme za godišnju inventuru skladišta te izvještava o stanju zaliha na skladištu i o zaprimljenom i izdanom materijalu;
 • Nabavlja sitni i potrošni materijal;
 • Objedinjuje tjedno izvješće o radu za Terminal;
 • Brine o servisiranju, redovitom održavanju i registraciji vozila u suradnji s voditeljem voznog parka.

Obavezne kompetencije:

 • Znanje o organizaciji i vođenju administrativnog uredskog poslovanja;
 • Praktična znanja za obavljanje posla u području poslovne administracije, sitnih nabava, knjigovodstva i blagajne;
 • Poznavanje propisa iz područja zaštite podataka;
 • Efikasnost i preciznost u administrativno-evidencijskim zadacima;
 • Informatička pismenost;
 • Komunikacijske vještine;
 • Sposobnost rješavanja problema i postavljanja prioriteta;
 • Organiziranost, pragmatičnost; multitasking;
 • Fleksibilnost.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom i životopisom na hrvatskom jeziku, preslikom svjedodžbe o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca (klikom na gumb "Prijavi se"), zaključno s  17.01.2022. godine. 

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Više o obradi osobnih podataka u selekcijskom postupku možete pročitati ovdje:

https://janaf.hr/karijere/zastita-osobnih-podataka

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa