Knjigovođa (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Oglas više nije dostupan

              Jadranski naftovod, dioničko društvo, 16.11.2020. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

                                         Knjigovođa (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola društvenog usmjerenja; područje: ekonomija;
 • Rad s Microsoft programskim paketima;
 • 5 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Knjiži račune domaćih i inozemnih kupaca u analitičkoj evidenciji i glavnoj knjizi;
 • Knjiži izvode banaka i zatvara otvorene stavke;
 • Knjiži ulazne račune domaćih i inozemnih dobavljača u analitičku evidenciju dobavljača i na konta       glavne knjige;
 • Kontrolira i knjiži tuzemne i inozemne putne naloge;
 • Kontrolira evidenciju plaćanja tuzemnih i inozemnih putnih naloga;
 • Knjiži gotovinske račune;
 • Knjiži obračun potrošnje u čajnim kuhinjama;
 • Obračunava tečajne razlike za potraživanja i obveze;
 • Rješava rutinska pitanja i usklađenja s poslovnim partnerima;
 • Izrađuje interna izvješća;
 • Administrira i kontrolira baze podataka.

Obavezne kompetencije:

 • Znanje o temeljnim odredbama računovodstva i poreza na dodanu vrijednost;
 • Poznavanje osnovnih propisa iz područja struke;
 • Poznavanje osnovnih internih pravilnika, procedura i uputa vezanih uz poslovne procese;
 • Poznavanje propisa iz područja zaštite podataka;
 • Informatička pismenost;
 • Kvantitativno rasuđivanje;
 • Samostalnost, sistematičnost, temeljitost.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe te elektroničkim zapisom o radnopravnom statusu izdanom za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca (klikom na gumb ''Prijavi se''), zaključno s 23.11.2020. godine.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17), ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu, ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja), kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u prijavi.

Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa