Administrator Dokumentacijskog centra (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 09.11.2020. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Administrator Dokumentacijskog centra (M/Ž), 1 izvršitelj

s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola društvenog usmjerenja;
 • Znanje engleskog jezika;
 • Rad s Microsoft programskim paketima;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva;
 • 1 godina radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Preuzimanje i razvrstavanje ulazne pošte;
 • Pripremanje, klasificiranje, digitaliziranje i povezivanje ulaznih dokumenata;
 • Održavanje baze DMS-a i kontinuirano dopunjavanje indeksa registraturnog gradiva;
 • Vođenje urudžbenog zapisnika i uredske evidencije vezane za prijem pošte;
 • Preuzimanje, pripremanje i evidentiranje poštanskih pošiljki za otpremu putem servisa (konvencionalne poštanske knjige, elektronička prijamna knjiga e-pk);
 • Dostavljanje dnevno preuzete pošte i e-pošte organizacijskim jedinicama društva;
 • Zaprimanje, evidentiranje, klasificiranje, označavanje i tehničko opremanje gradiva u središnju i priručne pismohrane Društva;
 • Odlaganje preuzetog gradiva u pismohranu, provođenje materijalno-fizičke zaštite gradiva i predlaganje mjera za unapređenje zaštite gradiva u pismohranama Društva u skladu s propisima i internim aktima Društva;
 • Prikupljanje, organiziranje, unošenje i ažuriranje podataka o gradivu u baze podataka;
 • Dostavljanje popisa arhivskog gradiva, dokumentacijskih zbirki ili cjelina nadležnom arhivu putem nacionalnog informacijskog sustava „Arhinet“;
 • Izlučivanje registraturnog gradiva kojem su prošli rokovi čuvanja i provođenje postupka uništenja;
 • Pripremanje predaje arhivskog gradiva HDA;
 • Surađivanje u razvojnim projektima informatizacije DMS i digitalizacije arhivskog i registraturnog gradiva u središnjoj i priručnim pismohranama društva.

Obavezne kompetencije:

 • Poznavanje i razumijevanje principa kompiliranja, kodiranja, kategoriziranja i filtriranja podataka;
 • Poznavanje administrativnih i uredskih procedura i sustava organiziranja, pohranjivanja i čuvanja arhivskog gradiva te rukovanja poštanskim pošiljkama;
 • Poznavanje propisa iz područja zaštite podataka;
 • Znanje engleskog jezika B1 razine jezične mape EU;
 • Sposobnost klasificiranja i grupiranja podataka;
 • Izražene organizacijske vještine; multitasking; temeljitost; pouzdanost;
 • Informatička pismenost;
 • Komunikacijske vještine, ljubaznost; otvorenost; fleksibilnost.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe o završenom obrazovanju, preslikom uvjerenja o položenom stručnom ispitu za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanom za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca (klikom na gumb "Prijavi se"), zaključno s 16.11.2020. godine. 

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa