Inženjer ZOP i ZNR I. (M/Ž)

Oglas više nije dostupan


Jadranski naftovod, dioničko društvo, 17.05.2019. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:
Inženjer ZOP i ZNR I. (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Terminal Sisak

Minimalni uvjeti:

 • VSS / 240 ECTS; fakultet tehničkog usmjerenja; područja: zaštita od požara (ZOP) ili zaštita na radu (ZNR);
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu u području zaštite od požara i uvjerenje o položenom stručnom ispitu stručnjaka zaštite na radu;
 • Znanje engleskog jezika struke;
 •  Rad s Microsoft programskim paketima;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 •  3 godine radnog iskustva na poslovima ZOP ili ZNR.


Poslovne aktivnosti u bitnom: 

 • Interno nadzire provedbu mjera zaštite od požara i primjenu pravila zaštite na radu;
 • Nadzire provođenje mjera ZOP i ZNR vanjskih izvođača na Terminalu i pripadajućoj trasi prema izdanim suglasnostima;
 • Inicira, sudjeluje u izradi i revidira interne propise ZOP i ZNR;
 • Sudjeluje u propisanim ispitivanjima iz područja ZOP i ZNR;
 • Sudjeluje u osposobljavanjima iz područja ZOP i ZNR;
 • Evidentira i administrira propisane podatke iz područja ZOP i ZNR;
 • Vodi propisane evidencije iz područja ZOP i ZNR;
 • Sudjeluje u nadzorima Inspekcije ZOP i ZNR;
 • Sudjeluje u radu projektnih timova za područje ZOP i ZNR;
 • Priprema materijale i organizira zdravstvene preglede radnika na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada;
 • Surađuje s ovlaštenim institucijama u području;
 • Priprema podatke za tjedna i ostala izvješća o ZOP i ZNR;
 • Upotrebljava mjerne instrumente (Multiwarn – gas detector).


Obavezne kompetencije: 

 • Znanje o provođenju mjera zaštite od požara i zaštite na radu;
 • Poznavanje propisa vezanih uz ZOP i ZNR;
 • Znanje engleskog jezika B1 razine jezične mape EU;
 • Informatička pismenost;
 • Poznavanje propisa iz područja zaštite podataka;
 • Analitičko rasuđivanje i sposobnost rješavanja problema;
 • Multitasking;
 • Sistematičnost i organiziranost.


Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.


Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome, preslikom važeće vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanom za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca (klikom na gumb „Prijavi se na oglas“) zaključno s 24.05.2019. godine.


Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.


Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.


Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.


Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.


Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.


Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.


O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u prijavi.


Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.


Služba ljudskih resursa