Inženjer informatike I. (M/Ž)

Oglas više nije dostupan


Jadranski naftovod, dioničko društvo, 18.4.2019. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Inženjer informatike I. (M/Ž), 1 izvršitelj

s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Minimalni uvjeti:

 • VSS / 300 ECTS (5 godina rada na poslovnim aktivnostima iz opisa radnog mjesta) ili VŠS / 180 ECTS (10 godina rada na poslovnim aktivnostima iz opisa radnog mjesta);
 • Znanje engleskog jezika struke;
 • Rad s Microsoft operativnim sustavima i aplikacijama;
 • Poznavanje komunikacijskih tehnologija (TCP/IP) i CISCO opreme (LAN, WAN Wirelles i sl.);
 • Vozačka dozvola B kategorije.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Sudjeluje u projektiranju i izgradnji te uvođenju novih segmenata informatičkog sustava JANAF-a;
 • Nadgleda promet na mreži i provodi modifikacije po potrebi;
 • Implementira nove komponente i servise u postojeći mrežni sustav;
 • Brine za sigurnost i zaštitu svih dijelova IT sustava;
 • Otklanja probleme u radu servisa i sistemskog softvera na strani poslužitelja (servera);
 • Proaktivno nadzire rad antivirusne zaštite u svim dijelovima sustava;
 • Izrađuje i provodi backup i restore procedure;
 • Sudjeluje u upravljanju hardverskom i softverskom imovinom (IT asset management);
 • Prati i predlaže tehnologije izvođenja radova iz područja struke;
 • Inicira postupak nabave programske podrške (hardver) i programa (softver) prema standardima; analizira i ocjenjuje tehničke specifikacije;
 • Dokumentira izvedena stanja i kontrolira provedbu aktivnosti održavanja i nadogradnje IT sustava u skladu s tehničkom dokumentacijom, važećim propisima i internim aktima.

 Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke (znanje rada sa mrežnom opremom (switch, router i slično TCP/IP umrežavanje; poznavanje Microsoft familije proizvoda; poznavanje načina licenciranja software-a i druga znanja);
 • Poznavanje propisa iz područja struke;
 • Poznavanje propisa iz područja zaštite podataka;
 • Znanje engleskog jezika B2 razine jezične mape EU;
 • Upravljanje informacijama;
 • Kvantitativno i analitičko rasuđivanje; divergentno razmišljanje;
 • Vještine treniranja;
 • Interpretiranje podataka;
 • Fleksibilnost, inicijativnost i sistematičnost.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome, preslikom važeće vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radnopravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca (klikom na gumb "Prijavi se"), zaključno s 26.4.2019. godine.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa