Manipulant odušne stanice (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Odušna stanica Dobra

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 23.02.2018. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Manipulant odušne stanice (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Odušna stanica Dobra

Minimalni uvjeti:


• SSS; škola tehničkog usmjerenja; područja: elektrotehnika, strojarstvo, kemijsko-tehnološko, naftno rudarstvo;
• Vozačka dozvola B kategorije;
• 6 mjeseci radnog iskustva na sličnim poslovima ili iz područja struke.

Poslovne aktivnosti u bitnom:


• Prati tehnološke parametre naftovodnih instalacija i prosljeđuje podatke u dispečerski centar;
• Kontrolira rad opreme i održava čistoću tehničkih sredstava rada;
• Sudjeluje u aktivnostima redovnog održavanja; otklanja manje kvarove na postrojenju; obavještava nadređene o većim kvarovima;
• Sudjeluje u operacijama prihvata i odašiljanja čistača cjevovoda i brine o ispravnom radu separatora otpadnih voda;
• Kontrolira i podešava rad otpusnog uređaja, pritisak u bocama dušika i postavni pritisak u otpusnom uređaju;
• Obavlja ispumpavanje nafte iz odušnog spremnika;
• Nadgleda rad sigurnosnih kamera na OS Dobra.

 Obavezne kompetencije:


• Znanja iz područja struke;
• Sposobnost rješavanja tehničkih problema;
• Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
• Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
• Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
• Temeljitost, emocionalna stabilnost;
• Motoričke sposobnosti.

Napomena: Manipulant odušne stanice je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe, preslikom važeće vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanom za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 02.03.2018. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: ”natječaj – Manipulant odušne stanice”.

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa