Održana Redovna Glavna skupština JANAF-a d.d.

20.07.2022. 14:33

Zagreb – Redovna Glavna skupština JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva (dalje u tekstu: Skupština) održana je danas, 20. srpnja 2022. godine, s početkom u 12.00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Miramarska cesta 24, a kojoj su nazočili dioničari koji zajednički raspolažu s 941.768 dionica na koje otpada 93,46% temeljnog kapitala Društva.

O svim prijedlozima Odluka odlučivalo je 100% nazočnih dioničara te su jednoglasno usvojili sve prijedloge odluka, kako su bili objavljeni u Pozivu za Skupštinu.

Pod točkom 6. Dnevnog reda Glavna skupština donijela je Odluku da se dio dobiti Društva za 2021. godinu u ukupnom iznosu 75.937.106,88 kuna isplati dioničarima. Dividenda iznosi 75,36 kuna po dionici, a pravo na dividendu stječu dioničari koji su na kraju trgovinskog dana 27. srpnja 2022. godine upisani u registar SKDD-a. Dividenda će biti isplaćena 1. kolovoza 2022. godine.

Pod točkom 10. Dnevnog reda Glavna skupština donijela je Odluku kojom je za članove Nadzornog odbora Društva do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora propisanog Uredbom Vlade Republike Hrvatske o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine br. 12/2019), a najduže na razdoblje od šest mjeseci Skupština Društva izabrala Anju Bagarić, Marija Rođaka i Josipa Spajića. Nadzorni odbor Društva sada ima šest članova, a predsjednik Nadzornog odbora je Nina Ban Glasnović.