Održana Izvanredna Glavna skupština JANAF-a d.d.

24.01.2024. 13:11

Zagreb – Izvanredna Glavna skupština JADRANSKOG NAFTOVODA, dioničkog društva (dalje u tekstu: Skupština) održana je danas, 24. siječnja 2024. godine te su istoj nazočili dioničari koji zajednički raspolažu s 909.951 dionica na koje otpada 90,30% temeljnog kapitala Društva.

O prijedlogu Odluke o izboru članova Nadzornog odbora objavljenom u Pozivu za Skupštinu, pod točkom 2. Dnevnog reda, odlučivalo je 100% prisutnih dioničara te je isti jednoglasno usvojen. Za članove Nadzornog odbora Društva do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora propisanog Uredbom Vlade Republike Hrvatske o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora (Narodne novine br. 12/2019), a najduže na razdoblje od šest mjeseci počevši od dana 25. siječnja 2024. godina, Skupština Društva izabrala je Ivicu Nuića, Marija Rođaka i Božicu Makar. Nadzorni odbor Društva ima šest članova, a predsjednik Nadzornog odbora je Nina Ban Glasnović.