Domar (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji terminal Omišalj

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo 24.11.2022. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Domar (M/Ž),  1 izvršitelj
s mjestom rada na lokaciji terminal Omišalj

Minimalni uvjeti:

 • KV; škola tehničkog usmjerenja; područje: strojarstvo, elektrotehnika;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 2 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti:

 • Obavlja poslove tekućeg održavanja poslovnog prostora;
 • Predlaže plan i provodi redovne servise opreme poslovnog prostora;
 • Obavlja manje i hitne popravke;
 • Radi ostale poslove po nalogu nadređenog.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke;
 • Poznavanje internih pravilnika, procedura ili uputa vezanih uz poslovne procese;
 • Sposobnost rješavanja tehničkih problema;
 • Sposobnost prostornog predočavanja;
 • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Motoričke sposobnosti

Radno mjesto Domar je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.

Izvršitelj se zapošljava na neodređeno vrijeme, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom i životopisom na hrvatskom jeziku, preslikom svjedodžbe o završenom obrazovanju, preslikom važeće vozačke dozvole  te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca (klikom na gumb "Prijavi se"), zaključno s  01.12.2022. godine. 

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19)  ili u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj: 84/21), ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu, ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Više o obradi osobnih podataka u selekcijskom postupku možete pročitati ovdje: https://janaf.hr/karijere/zastita-osobnih-podataka

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa