Administrativni tajnik Uprave (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo,  24.8.2022. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Administrativni tajnik Uprave (M/Ž),  1 izvršitelj
s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola društvenog usmjerenja;
 • Rad s Microsoft programskim paketima;
 • Znanje engleskog jezika;
 • 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

 

Poslovne aktivnosti:

 • Prati i koordinira planirane aktivnosti predsjednika odnosno članova Uprave;
 • Usmeno i pisano distribuira potrebne informacije unutar i izvan ureda Uprave;
 • Usmeno i pisano komunicira s partnerima Društva;
 • Zaprima, obrađuje i distribuira internu i eksternu dokumentaciju, ulaznu/izlaznu i internu poštu;
 • Organizira sastanke unutar Društva ili s vanjskim partnerima;
 • Organizira službena putovanja predsjednika i/ili članova Uprave (rezervacije hotela, avionskih karata i slično);
 • Evidentira (HRIS) radno vrijeme, godišnje odmore, službena putovanja i ostalo te ispunjava platne liste za radnike ureda Uprave;
 • Izrađuje mjesečno izvješće o preraspodjeli odrađenih i planiranih sati i prisutnosti radnika na radu te ostala izvješća na zahtjev predstojnika ureda Uprave;
 • Objedinjuje tjedno izvješće o radu ureda Uprave i ureda pri Upravi;
 • Evidentira, pregledava i/ili distribuira dokumentaciju (ulazni računi, troškovi reprezentacije i slično);
 • Nabavlja i distribuira uredski materijal;
 • Fotokopira dokumentaciju na zahtjev;
 • Radi sve ostale poslove prema nalogu nadređenih.

Obavezne kompetencije:

 • Znanje o organizaciji i vođenju administrativnog uredskog poslovanja;
 • Efikasnost i preciznost u administrativno-evidencijskim zadacima;
 • Znanje engleskog jezika B2 razine prema jezičnoj mapi EU;
 • Vještine usmenog poslovnog komuniciranja i poslovnog dopisivanja;
 • Poznavanje propisa iz područja zaštite podataka;
 • Informatička pismenost;
 • Znanje o poslovnoj etici i bontonu;
 • Sposobnost rješavanja problema;
 • Znanje daktilografije;
 • Unapređivanje uredskih mehanizama i motiviranost;
 • Visoke razine komunikativnosti i ljubaznosti; otpornost na stres;
 • Organiziranost, pragmatičnost;
 • Fleksibilnost i sposobnost određivanja prioriteta.
 • Multitasking. 

Izvršitelj se zapošljava na neodređeno vrijeme, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom i životopisom na hrvatskom jeziku, preslikom svjedodžbe o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca (klikom na gumb "Prijavi se"), zaključno s  31.8.2022. godine. 

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19)  ili u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj: 84/21), ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu, ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Više o obradi osobnih podataka u selekcijskom postupku možete pročitati ovdje: https://janaf.hr/karijere/zastita-osobnih-podataka

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa