Električar I. (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Terminal Omišalj

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 29.09.2021. godine objavljuje natječaj za radno mjesto: 

Električar I. (M/Ž), 1 izvršitelj

s mjestom rada na lokaciji Terminal Omišalj

Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područje: elektrotehnika;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.


Poslovne aktivnosti:

 • Održava elektroopremu na terminalu i trasi;
 • Obilazi postrojenje i obavlja pregled elektroopreme na terminalima i trasi, provjerava ispravnost električne opreme i dijelova kako bi identificirao potencijalne opasnosti, greške ili oštećenja;
 • Izvodi rasklopne i uklopne postupke;
 • Provodi osiguranje mjesta rada na elektroenergetskim postrojenjima;
 • Provodi periodičke preglede, revizije i remonte na elektroenergetskim postrojenjima;
 • Provodi vizualne i kontrolne preglede opreme u Ex izvedbi;
 • Po potrebi ugrađuje električne instalacije, postavlja uređaje električne rasvjete, otklanja moguće kvarove, obilježava instalacije, ugrađuje razvodne ormare, priključuje elemente, električne uređaje i elektroopremu;
 • Podešava aktuatore MOV-ova na terminalu i pripadajućoj trasi;
 • Vodi evidenciju svih promjena vezanih uz stanje elektroopreme na terminalu i trasi, vodi pogonski dnevnik transformatorskih stanica.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke (posluživanje niskonaponskih i visokonaponskih postrojenja, poznavanje postupaka mjerenja električnih veličina i druga);
 • Sposobnost rješavanja tehničkih problema;
 • Sposobnost prostornog predočavanja i spretnost;
 • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Uočavanje problema;
 • Motoričke sposobnosti.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci.

Radno mjesto električar I. je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom na hrvatskom jeziku, preslikom svjedodžbe o završenom obrazovanju, preslikom vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanim za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca (klikom na gumb "Prijavi se"), zaključno s 06.10.2021. godine. 

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Više o obradi osobnih podataka u selekcijskom postupku možete pročitati ovdje:

https://janaf.hr/karijere/zastita-osobnih-podataka

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa