Ekspert za primjenu propisa i računovodstvenih standarda (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 01.10.2020. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:

Ekspert za primjenu propisa i računovodstvenih standarda (M/Ž), 1 izvršitelj

s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Minimalni uvjeti:

 • VSS / 300 ECTS; fakultet društvenog usmjerenja, područje: ekonomija;
 • Visoka razina znanja engleskog jezika struke;
 • Rad s MS programskim paketima;
 • 8 godina radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Prati porezne i ostale propise i sastavlja upute za njihovu primjenu u segmentu financijskog poslovanja, uvažavajući načelo minimiziranja poreznog opterećenja;
 • Prati realizaciju uputa za primjenu poreznih i ostalih propisa; 
 • Održava kontakte s poreznom upravom, usklađuje i rješava odstupanja i greške te surađuje s državnim tijelima nadzora u postupku nadzora poslovanja društva;
 • Prati promjene računovodstvenih standarda i sastavlja upute i pravila za njihovu primjenu;
 • Sudjeluje u pripremi i izradi poslovnih izvješća za Upravu, Nadzorni odbor, Glavnu skupštinu i javnost;
 • Prati primjenu Kodeksa korporativnog upravljanja i izvještava nadležne institucije;
 • Predlaže i sudjeluje u izradi godišnjeg plana i internih akata Društva iz područja struke;
 • Prati razvoj područja struke.

Obavezne kompetencije:

 • Znanje o poreznim i ostalim propisima, teoriji i praksi organizacije poslovanja i međunarodnim računovodstvenim načelima i standardima;
 • Poznavanje ostalih propisa iz područja struke;
 • Poznavanje zahtjeva normi ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i OHSAS 18001;
 • Znanje engleskog jezika B2 razine jezične mape EU;
 • Informatička pismenost;
 • Mentalna agilnost;
 • Sposobnost utjecanja na druge;
 • Mentorske sposobnosti i vještine treniranja;
 • Upravljanje znanjem i informacijama;
 • Prezentacijske vještine i sposobnost rješavanja problema;
 • Monitoring;
 • Organizacijske sposobnosti;
 • Povjerljivost; samostalnost; pouzdanost; inicijativnost.

Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci.

Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome o završenom obrazovanju te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanom za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca (klikom na gumb "Prijavi se"), zaključno s 08.10.2020. godine. 

Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.

Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.

Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.

Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.

O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.

Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.

Služba ljudskih resursa