Manipulant autopunilišta (M/Ž), 3 izvršitelja s mjestom rada na lokaciji Terminal Omišalj

Oglas više nije dostupan


Jadranski naftovod, dioničko društvo, 15.10.2019. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:


Manipulant autopunilišta (M/Ž), 3 izvršitelja

s mjestom rada na lokaciji Terminal Omišalj

Minimalni uvjeti: 

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područja: elektrotehnika, strojarstvo, kemijsko-tehnološko, naftno rudarstvo;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 6 mjeseci radnog iskustva na sličnim poslovima ili iz područja struke.

Poslovne aktivnosti u bitnom: 

 • Kontroliranje rada utovarnih ruku autopunilišta i postupaka vozača autocisterni;
 • Kontroliranje rada i ispravnosti svih uređaja na autopunilištu;
 • Zaprimanje autocisterne na otoku za određenu liniju punjenja;
 • Asistiranje vozaču pri punjenju cisterne;
 • Nadgledanje vozača autocisterne kako bi se osigurala provedba svih sigurnosnih mjera propisanih u uputama za rad autopunilišta;
 • Izvještavanje operatera autopunilišta o svim nedostacima na instalacijama za punjenje autocisterni;
 • Kontroliranje čistoće otoka iza svakog punjenja autocisterne i davanje vozaču dopuštenja za napuštanje otoka;
 • Održavanje reda i čistoće na otocima autocisterni.

Obavezne kompetencije: 

 • Znanja iz područja struke;
 • Sposobnost rješavanja tehničkih problema;
 • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Temeljitost, emocionalna stabilnost;
 • Motoričke sposobnosti.


Napomena: Manipulant autopunilišta u JANAF-u, d.d. je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.


Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.


Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe o završenom obrazovanju, preslikom važeće vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanom za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca (klikom na gumb "Prijavi se na oglas"), zaključno s 22.10.2019. godine.


Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.


Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.


Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.


Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.


Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.


Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.


O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.


Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.


Služba ljudskih resursa