Električar I. (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Terminal Omišalj

Oglas više nije dostupan


Jadranski naftovod, dioničko društvo, 15.10.2019. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:


Električar I. (M/Ž), 1 izvršitelj
s mjestom rada na lokaciji Terminal Omišalj


Minimalni uvjeti:

 • SSS; škola tehničkog usmjerenja; područje: elektrotehnika;
 • Vozačka dozvola B kategorije;
 • 3 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.

Poslovne aktivnosti u bitnom:

 • Održavanje elektroopreme na terminalu i trasi;
 • Obilaženje postrojenja i obavljanje pregleda elektroopreme na terminalima i trasi, provjeravanje ispravnosti električne opreme;
 • Izvođenje rasklopnih i uklopnih postupaka;
 • Provođenje osiguranja mjesta rada na elektroenergetskim postrojenjima;
 • Provođenje periodičkih pregleda, revizije i remonta na elektroenergetskim postrojenjima;
 • Provođenje vizualnih i kontrolnih pregleda opreme u Ex izvedbi;
 • Ugrađivanje električnih instalacija, postavljanje uređaja električne rasvjete, otklanjanje mogućih kvarova, obilježavanje instalacija, ugrađivanje razvodnih ormara, priključivanje elemenata, električnih uređaja i elektroopreme (po potrebi);
 • Podešavanje aktuatora MOV-ova na terminalu i pripadajućoj trasi;
 • Vođenje evidencije svih promjena vezanih uz stanje elektroopreme na terminalu i trasi, vođenje pogonskog dnevnika transformatorskih stanica.

Obavezne kompetencije:

 • Znanja iz područja struke (posluživanje niskonaponskih i visokonaponskih postrojenja, poznavanje postupaka mjerenja električnih veličina i druga);
 • Sposobnost rješavanja tehničkih problema;
 • Sposobnost prostornog predočavanja i spretnost;
 • Vještina čitanja i primjene tehničkih podataka o materijalima, komponentama, alatima, strojevima i uređajima;
 • Vještine rukovanja instrumentima, tehnologijom i strojevima;
 • Vještine sigurnog rukovanja opasnim tvarima;
 • Uočavanje problema;
 • Motoričke sposobnosti.

Električar I. je radno mjesto s posebnim uvjetima rada.


Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.


Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom svjedodžbe o završenom obrazovanju, preslikom važeće vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanom za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se putem aplikacijskog obrasca (klikom na gumb "Prijavi se na oglas"), zaključno s 22.10.2019. godine.


Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.


Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.


Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.


Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.


Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.


Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.


O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.


Po izvršenju prijave, kandidati će biti obaviješteni o zaprimljenoj prijavi.


Služba ljudskih resursa