Elektroinženjer I. (M/Ž), 1 izvršitelj s mjestom rada na lokaciji Zagreb

Oglas više nije dostupan

Jadranski naftovod, dioničko društvo, 14.11.2018. godine objavljuje natječaj za radno mjesto:
Elektroinženjer I. (M/Ž), 1 izvršitelj
s mjestom rada na lokaciji Zagreb
Minimalni uvjeti:
 VSS / 300 ECTS; fakultet tehničkog usmjerenja; područje: elektrotehnika;
 Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva;
 Vozačka dozvola B kategorije;
 Znanje engleskog jezika struke;
 Rad s Microsoft programskim paketima;
 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima.
Poslovne aktivnosti u bitnom:
 Sudjeluje u projektima gradnje, rekonstrukcije i unapređenja funkcionalnosti objekata i sustava JANAF-a;
 Sudjeluje u fazama projekata prema području struke:
 Izrađuje podloge za projektne zadatke i daje idejna rješenja;
 Izrađuje tehničku dokumentaciju za nadmetanje;
 Analizira, daje mišljenja i evaluira ponude projektne dokumentacije;
 Kontaktira i surađuje s projektantima;
 Pregledava, daje tehničku ocjenu i preuzima tehničku dokumentaciju;
 Ishodi suglasnosti i potrebne dozvole,
 Priprema i vodi dokumentaciju radova;
 Sudjeluje u stručnom nadzoru nad radovima iz područja struke;
 Redovno prati izvedene količine i naplate izvedenog;
 Sudjeluje u funkcionalnom ispitivanju opreme i sustava i puštanju u rad;
 Priprema dokumentaciju za tehnički pregled;
 Sudjeluje u pripremi dokumentacije izvedenog stanja.
 Sudjeluje u izradi posebnih uvjeta i suglasnosti prema zahtjevima tijela državne uprave za objekte koji se planiraju graditi u zaštitnom pojasu JANAF-a;
 Izrađuje upute za rad iz područja struke.
 Obavezne kompetencije:
 Znanje o planiranju i izvođenju razvojnih projekata po fazama u području struke;
 Sposobnost upravljanja promjenama i kontroli rizika;
 Tehničko-tehnološka znanja iz djelatnosti transporta i skladištenja nafte;
 Znanje engleskog jezika B2 razine jezične mape EU;
 Sposobnost rješavanja problema i organizacijske sposobnosti;
 Trenerske i mentorske sposobnosti; multitasking;
 Kvantitativno i analitičko rasuđivanje; divergentno razmišljanje;
 Inicijativnost; sistematičnost; organiziranost.
Izvršitelj se zapošljava na određeno vrijeme u trajanju od godine dana, s probnim rokom od 6 (šest) mjeseci.
Prijave za natječaj s molbom, životopisom, preslikom diplome, preslikom važeće vozačke dozvole te elektroničkim zapisom o radno pravnom statusu izdanom za vrijeme trajanja ovog natječaja, šalju se na adresu ljudski.resursi@janaf.hr zaključno s 21.11.2018. godine s obaveznim naslovom (subjectom) u elektroničkoj pošti: ''natječaj – Elektroinženjer I.''.
Kandidati u svojoj prijavi mogu priložiti i druge dokumente za koje smatraju da su relevantni za natječaj, a potvrđuju kompetentnost u nekom od područja navedenih u minimalnim uvjetima ili obaveznim kompetencijama.
Kandidati moraju zadovoljavati minimalne uvjete radnog mjesta te posjedovati znanja, vještine i sposobnosti navedene u obaveznim kompetencijama kako bi zadovoljili uvjete natječaja, odnosno bili razmatrani kao kandidati za selekcijski postupak.
Kandidati u životopisu moraju navesti puni naziv radnih mjesta na kojima su radili te sažeti opis poslova, aktivnosti i radnih zadataka na navedenim radnim mjestima.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 kao i dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju po drugom posebnom zakonu ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, odnosno dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdana za vrijeme trajanja ovog natječaja) kao i ostale dokaze, ukoliko to poseban zakon propisuje te dokaz o načinu i vrsti prestanka radnog odnosa kod prijašnjeg poslodavca.
Nepotpune (bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta) i nepravovremene ponude neće biti razmatrane.
O svim relevantnim informacijama vezanim uz natječaj kandidati će biti obaviješteni na telefon/mobitel ili e-mail adresu koju su naveli u molbi.
Po dospijeću prijave elektroničkom poštom, Služba ljudskih resursa poslat će odgovor kao dokaz o zaprimljenoj prijavi.
Služba ljudskih resursa