Dokumentacija za sponzorstvo

Udruge i neprofitne organizacije

Zahtjev za sponzorstvo mora sadržavati:

 • Molba
 • ispunjeni obrazac zahtjeva za sponzorstvo (obavezno ispuniti sve rubrike u obrascu)
 • dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva – izvadak iz Registra udruga odnosno drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
 • potvrda Ministarstva financija-Porezne uprave o urednom ispunjavanju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih javnih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe/osoba ovlaštene/ovlaštenih za zastupanje podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (uvjerenje možete dobiti izravno na nadležnom sudu ili putem sustava e-Građani)
 • izjavu osobe/osoba ovlaštene/ovlaštenih za zastupanje podnositelja da ona/oni osobno, niti podnositelj zahtjeva (udruga ili neprofitna organizacija) nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 48. st. 2. toč. d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (navedenu izjavu sastavljate sami).

Trgovačka društva, javne ustanove i jedinice lokalne samouprave

Zahtjev za sponzorstvo mora sadržavati:

 • molba
 • ispunjeni obrazac zahtjeva za sponzorstvo (obavezno ispuniti sve rubrike u obrascu)
 • dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva – izvadak iz Sudskog registra, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
 • potvrda Ministarstva financija-Porezne uprave o urednom ispunjavanju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih javnih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe/osoba ovlaštene/ovlaštenih za zastupanje podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (uvjerenje možete dobiti izravno na nadležnom sudu ili putem sustava e-Građani);
 • izjava osobe/osoba ovlaštene/ovlaštenih za zastupanje podnositelja zahtjeva da ona/oni osobno, niti podnositelj zahtjeva (trgovačka društva, javne ustanove i jedinice lokalne samouprave) nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz Kaznenog zakona, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.